Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Stavby a lešení CZ, s.r.o.

I. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Stavby a lešení CZ, s.r.o. a zákazníka při dodávkách zboží a služeb ze sortimentu společnosti Stavby a lešení CZ,  s.r.o. zákazníkovi (odběrateli) na základě objednávky zákazníka.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky společnosti  Stavby a lešení CZ, s.r.o.. Zákazníkem jsou každá právnická a fyzická osoba, které zašlou objednávku.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnostiStavby a lešení CZ, s.r.o. www.altrex.cz  Společnost Stavby a lešení CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky upravovat. O úpravě budou zákazníci informování zveřejněním na internetových stránkách společností Stavby a lešení CZ, s.r.o..

4. Veškeré vztahy mezi společností Stavby a lešení CZ, s.r.o. a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

II. Objednávání zboží

1. Objednávka může být společnosti Stavby a lešení CZ, s.r.o. zaslána poštou, telefonicky,  e-mailem nebo prostřednictvím elektronického obchodu na internetových stránkách společnosti Stavby a lešení CZ, s.r.o. na adrese  www.altrex.cz

2. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:

a. Svojí identifikaci, tj. obchodní firmu či jméno a příjmení, název, sídlo, místo podnikání, bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon, e-mailovou adresu).

b. Kód objednávaného zboží podle katalogu zboží společnosti Stavby a lešení CZ, s.r.o. a popřípadě také jeho popis.

c. Množství objednávaného zboží.

d. Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu místa podnikání kupujícího).

e. Okamžik dodání zboží (den, hodina), dohodne-li se zákazník se společností Stavby a lešeníCZ, s.r.o. odlišně od těchto všeobecných obchodních podmínek.

f. Jméno, příjmení osoby, oprávněné za zákazníka jednat a její podpis a otisk razítka zákazníka, pokud je zákazník užívá.

g. Jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn zákazník a osoby oprávněné za něj jednat a  jakýkoli jeho zaměstnanec.

3. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Společnost Stavby a lešení CZ, s.r.o. se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících nebo doplňujících objednávku společnosti Stavby a lešení CZ, s.r.o. se objednávka považuje za úplnou. Nepodaří-li se objednávku upřesnit nebo doplnit, tak  není pro Stavby a lešení CZ, s.r.o. závazná

4. Doručením objednávky vyslovuje zákazník souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami.

5. Bezprostředně po doručení úplné objednávky je společnost Stavby a lešeníCZ, s.r.o. povinna zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje společnost Stavby a lešeníCZ, s.r.o. zákazníka a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost Stavby a lešeníCZ, s.r.o. zákazníka na tuto skutečnost upozorní.

6. Pokud zákazník odesílá společnosti Stavby a lešeníCZ, s.r.o. první objednávku, je povinen zároveň s ní doručit doklady ze kterých je zřejmá jeho subjektivita a které potvrzují jeho identifikační a další vyžadované údaje (zejména výpis z obchodního rejstříku, kopie živnostenského listu, osvědčení DIČ a podobně.)

III. Kupní cena zboží

1. Kupní cena zboží je určena dle „Aktuálního katalogu zboží“ společnostiStavby a lešení CZ, s.r.o.“. Tento katalog je zveřejňován na internetových stránkách společnosti Stavby a lešení CZ, s.r.o. na adrese  www.altrex.cz. a podle potřeby aktualizován. Zveřejněním nového katalogu zaniká platnost předcházejícího.

2. Společnost Stavby a lešení CZ, s.r.o disponuje i tištěným katalogem, který je vydáván zpravidla pro období jednoho kalendářního roku. Tištěný katalog neobsahuje ceny zboží.

IV. Uzavření kupní smlouvy

1. Doručením úplné objednávky zákazníka společnosti Stavby a lešení CZ, s.r.o. podle čl. II.1. dochází k závaznému návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2. K sjednání podmínek kupní smlouvy dochází a tudíž k uzavření kupní smlouvy dochází:

a. okamžikem doručení úplné objednávky společnosti Stavby a lešeníCZ, s.r.o. za předpokladu, že zákazník zboží objednává za aktuální cenu dle Aktuálního katalogu, nebo

b. okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním zboží za změněnou cenu podle čl. III.4., nebo

c. okamžikem marného uplynutí lhůty ke kontaktování zákazníka podle čl. III.5., nebo

b. okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním alternativního plnění nebo s dodáním zboží v delším dodacím termínu, podle toho, která daná rozhodná skutečnost nastane později.

3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Stavby a lešeníCZ, s.r.o. umožňují uzavírat rámcové kupní smlouvy a též zřizovat konsignační sklady.  Bližší podmínky jsou stanoveny v jednotlivých smlouvách a pokud není uvedeno jinak vztahují se tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Stavby a lešeníCZ, s.r.o. též na  vztahy z rámcové kupní smlouvy a  smlouvy o konsignačním skladu.

V. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

1. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za zboží bezhotovostním převodem na účet společnostiStavby a lešení CZ, s.r.o. uvedený na daňovém dokladu nebo zaplatitv hotovosti při předání zboží.

2. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti Stavby a lešeníCZ, s.r.o., uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí pokladní doklad vystavený zákazníkem potvrzený společností Stavby a lešení CZ, s.r.o. nebo příjmový pokladní doklad vystavený zákazníkovi společností Stavby a lešeníCZ, s.r.o..

3. Kupní cena za zboží, které společnost Stavby a lešeníCZ, s.r.o. na základě objednávky zákazníka zákazníkovi dodá, je splatná do data termínu splatnostiuvedeném na daňovém dokladu, který společnost Stavby a lešeníCZ, s.r.o. zákazníkovi vystaví. Nejpozději však vždy nastává splatnost a kupní cena musí být zaplacena dne uvedeného na daňovém dokladu jako den splatnosti. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při předání zboží.

4. Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči společnostiStavby a lešení CZ, s.r.o. podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách.  V případě, že se zákazník ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, ztrácí nárok na případné slevy poskytnuté mu společností Stavby a lešení CZ s.r.o. a je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, tím není dotčena povinnost k náhradě škody.

5. SpolečnostStavby a lešení CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo vyžadovat po zákazníkovi zaplacení zboží při jeho předání.

6. Vlastnické právo přechází zaplacením celé kupní ceny není-li jiné výslovné dohody.

7. Společnost Stavby a lešeníCZ, s.r.o. může se zákazníkem písemně dohodnou individuální platební nebo i další podmínky.

VI. Podmínky dodání zboží

1. Společnost Stavby a lešení CZ, s.r.o. dodá zboží na dohodnutou adresu. Tím není vyloučeno převzetí zboží v pracovní době v provozovně společnosti Stavby a lešení CZ s.r.o..

2. Není-li mezi společností Stavby a lešení CZ, s.r.o. a zákazníkem dohodnuto jinak, společnost Stavby a lešení CZ, s.r.o. dodá objednané zboží zpravidla do 48 hodin od přijetí objednávky (dodání není uskutečňováno v sobotu a dny pracovního klidu, pokud není výslovné dohody) v případě, že objednávka bude prodávajícímu doručena v pracovní dny nejpozději do 16.00 hodin. Dřívější dodání je možné.

3. Termíny dodání nadstandardního zboží, zejména zboží, které není uvedeno v katalogu, se stanovují dohodou v závislosti na charakteru výroby.

4. Spolu s dodaným zbožím společnost Stavby a lešení CZ, s.r.o. vždy předá zákazníkovi dodací list, v němž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství. Zákazník je povinen po zkontrolování kartonáže zboží (viz. bod VII. "Reklamace a záruční doba") dodací list podepsat a potvrdit tak převzetí zboží. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn odmítnout zboží kupujícímu předat.

5. Zákazník je povinen společnost Stavby a lešení CZ, s.r.o. neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo osoby oprávněné k převzetí zboží. Společnost Stavby a lešení CZ, s.r.o. neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti zákazníka podle tohoto článku.

6. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží a pokud přepravu neprovádí společnostStavby a lešení  CZ, s.r.o., tak předáním prvnímu přepravci. Pokud jsou zboží nebo obal při převzetí poškozené, musí zákazník tuto skutečnost uvést přepravci a vyznačit v přepravním listu a ve spolupráci s přepravcem sepsat zápis o škodě.

7. Společnost Stavby a lešení CZ, s.r.o. vystaví zákazníkovi daňový doklad - fakturu, kterou zákazníkovi předá při předání zboží spolu s dodacím listem. Každá faktura bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje:

  • Označení a číslo faktury.
  • Název, sídlo, IČO, DIČ prodávajícího a kupujícího, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (soud, oddíl, číslo vložky).
  • Bankovní spojení prodávajícího.
  • Datum splatnosti kupní ceny.
  • Popis dodaného zboží a jeho množství.
  • Číslo objednávky kupujícího.
  • Cena bez DPH, DPH, celkem částku k úhradě.
  • Číslo příslušného dodacího listu.

8. Zákazník je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit společnosti Stavby a lešeníCZ, s.r.o.), obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí. Spolu s vrácenou fakturou je zákazník povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru faktura vykazuje. V případě, že je faktura skutečně vystavena chybně, společnost Stavby a lešení CZ, s.r.o. vystaví zákazníkovi novou.

9. Povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původní faktuře není dotčena, ledaže vada faktury spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti v případě nesprávně uvedené výše kupní ceny běží od doručení opravené faktury zákazníkovi.

VII. Reklamace a záruční doba

1. Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž, balení a prohlédnout si zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned při převzetí zboží. V reklamaci je zákazník povinen vady popsat, uvést, jak se projevují.

2. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená v katalogu zboží, pokud stanovena není, platí doba stanovená zákonem. Společnost Stavby a lešení CZ, s.r.o. může stanovit ve vztahu k určitému zákazníkovi nebo určitému zboží záruční dobu individuálně. Tato individuální doba musí být vždy delší než doba stanovená zákonem.

3. V ostatním platí, ohledně vad zboží, úprava provedená v zákoně.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z katalogu společnosti Stavby a lešení CZ, s.r.o.. Pro dodávku nadstandardního zboží, které není v katalogu společnosti Stavby a lešení CZ s.r.o. uvedeno, se tyto všeobecné obchodní podmínky užijí pouze podpůrně v otázkách, které nejsou mezi společnostíStavby a lešení CZ, s.r.o. a zákazníkem sjednány individuálně.

2. Písemnou dohodou mezi společností Stavby a lešení CZ, s.r.o. a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako celku, vyloučeno.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2020.