Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Stavby a lešení CZ, s.r.o.

I. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Stavby a lešení CZ, s.r.o. a zákazníka při dodávkách zboží a služeb ze sortimentu společnosti Stavby a lešení CZ,  s.r.o. zákazníkovi (odběrateli) na základě objednávky zákazníka.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky společnosti  Stavby a lešení CZ, s.r.o.. Zákazníkem jsou každá právnická a fyzická osoba, které zašlou objednávku.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnostiStavby a lešení CZ, s.r.o. www.altrex.cz  Společnost Stavby a lešení CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky upravovat. O úpravě budou zákazníci informování zveřejněním na internetových stránkách společností Stavby a lešení CZ, s.r.o..

4. Veškeré vztahy mezi společností Stavby a lešení CZ, s.r.o. a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

II. Objednávání zboží

1. Objednávka může být společnosti Stavby a lešení CZ, s.r.o. zaslána poštou, telefonicky,  e-mailem nebo prostřednictvím elektronického obchodu na internetových stránkách společnosti Stavby a lešení CZ, s.r.o. na adrese  www.altrex.cz

2. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:

a. Svojí identifikaci, tj. obchodní firmu či jméno a příjmení, název, sídlo, místo podnikání, bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon, e-mailovou adresu).

b. Kód objednávaného zboží podle katalogu zboží společnosti Stavby a lešení CZ, s.r.o. a popřípadě také jeho popis.

c. Množství objednávaného zboží.

d. Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu místa podnikání kupujícího).

e. Okamžik dodání zboží (den, hodina), dohodne-li se zákazník se společností Stavby a lešeníCZ, s.r.o. odlišně od těchto všeobecných obchodních podmínek.

f. Jméno, příjmení osoby, oprávněné za zákazníka jednat a její podpis a otisk razítka zákazníka, pokud je zákazník užívá.

g. Jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn zákazník a osoby oprávněné za něj jednat a  jakýkoli jeho zaměstnanec.

3. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Společnost Stavby a lešení CZ, s.r.o. se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících nebo doplňujících objednávku společnosti Stavby a lešení CZ, s.r.o. se objednávka považuje za úplnou. Nepodaří-li se objednávku upřesnit nebo doplnit, tak  není pro Stavby a lešení CZ, s.r.o. závazná

4. Doručením objednávky vyslovuje zákazník souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami.

5. Bezprostředně po doručení úplné objednávky je společnost Stavby a lešeníCZ, s.r.o. povinna zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje společnost Stavby a lešeníCZ, s.r.o. zákazníka a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost Stavby a lešeníCZ, s.r.o. zákazníka na tuto skutečnost upozorní.

6. Pokud zákazník odesílá společnosti Stavby a lešeníCZ, s.r.o. první objednávku, je povinen zároveň s ní doručit doklady ze kterých je zřejmá jeho subjektivita a které potvrzují jeho identifikační a další vyžadované údaje (zejména výpis z obchodního rejstříku, kopie živnostenského listu, osvědčení DIČ a podobně.)

III. Kupní cena zboží

1. Kupní cena zboží je určena dle „Aktuálního katalogu zboží“ společnostiStavby a lešení CZ, s.r.o.“. Tento katalog je zveřejňován na internetových stránkách společnosti Stavby a lešení CZ, s.r.o. na adrese  www.altrex.cz. a podle potřeby aktualizován. Zveřejněním nového katalogu zaniká platnost předcházejícího.

2. Společnost Stavby a lešení CZ, s.r.o disponuje i tištěným katalogem, který je vydáván zpravidla pro období jednoho kalendářního roku. Tištěný katalog neobsahuje ceny zboží.

IV. Uzavření kupní smlouvy

1. Doručením úplné objednávky zákazníka společnosti Stavby a lešení CZ, s.r.o. podle čl. II.1. dochází k závaznému návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2. K sjednání podmínek kupní smlouvy dochází a tudíž k uzavření kupní smlouvy dochází:

a. okamžikem doručení úplné objednávky společnosti Stavby a lešeníCZ, s.r.o. za předpokladu, že zákazník zboží objednává za aktuální cenu dle Aktuálního katalogu, nebo

b. okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním zboží za změněnou cenu podle čl. III.4., nebo

c. okamžikem marného uplynutí lhůty ke kontaktování zákazníka podle čl. III.5., nebo

b. okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním alternativního plnění nebo s dodáním zboží v delším dodacím termínu, podle toho, která daná rozhodná skutečnost nastane později.

3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Stavby a lešeníCZ, s.r.o. umožňují uzavírat rámcové kupní smlouvy a též zřizovat konsignační sklady.  Bližší podmínky jsou stanoveny v jednotlivých smlouvách a pokud není uvedeno jinak vztahují se tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Stavby a lešeníCZ, s.r.o. též na  vztahy z rámcové kupní smlouvy a  smlouvy o konsignačním skladu.

V. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

1. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za zboží bezhotovostním převodem na účet společnostiStavby a lešení CZ, s.r.o. uvedený na daňovém dokladu nebo zaplatitv hotovosti při předání zboží.

2. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti Stavby a lešeníCZ, s.r.o., uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí pokladní doklad vystavený zákazníkem potvrzený společností Stavby a lešení CZ, s.r.o. nebo příjmový pokladní doklad vystavený zákazníkovi společností Stavby a lešeníCZ, s.r.o..

3. Kupní cena za zboží, které společnost Stavby a lešeníCZ, s.r.o. na základě objednávky zákazníka zákazníkovi dodá, je splatná do data termínu splatnostiuvedeném na daňovém dokladu, který společnost Stavby a lešeníCZ, s.r.o. zákazníkovi vystaví. Nejpozději však vždy nastává splatnost a kupní cena musí být zaplacena dne uvedeného na daňovém dokladu jako den splatnosti. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při předání zboží.

4. Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči společnostiStavby a lešení CZ, s.r.o. podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách.  V případě, že se zákazník ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, ztrácí nárok na případné slevy poskytnuté mu společností Stavby a lešení CZ s.r.o. a je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, tím není dotčena povinnost k náhradě škody.

5. SpolečnostStavby a lešení CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo vyžadovat po zákazníkovi zaplacení zboží při jeho předání.

6. Vlastnické právo přechází zaplacením celé kupní ceny není-li jiné výslovné dohody.

7. Společnost Stavby a lešeníCZ, s.r.o. může se zákazníkem písemně dohodnou individuální platební nebo i další podmínky.

VI. Podmínky dodání zboží

1. Společnost Stavby a lešení CZ, s.r.o. dodá zboží na dohodnutou adresu. Tím není vyloučeno převzetí zboží v pracovní době v provozovně společnosti Stavby a lešení CZ s.r.o..

2. Není-li mezi společností Stavby a lešení CZ, s.r.o. a zákazníkem dohodnuto jinak, společnost Stavby a lešení CZ, s.r.o. dodá objednané zboží zpravidla do 48 hodin od přijetí objednávky (dodání není uskutečňováno v sobotu a dny pracovního klidu, pokud není výslovné dohody) v případě, že objednávka bude prodávajícímu doručena v pracovní dny nejpozději do 16.00 hodin. Dřívější dodání je možné.

3. Termíny dodání nadstandardního zboží, zejména zboží, které není uvedeno v katalogu, se stanovují dohodou v závislosti na charakteru výroby.

4. Spolu s dodaným zbožím společnost Stavby a lešení CZ, s.r.o. vždy předá zákazníkovi dodací list, v němž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství. Zákazník je povinen po zkontrolování kartonáže zboží (viz. bod VII. "Reklamace a záruční doba") dodací list podepsat a potvrdit tak převzetí zboží. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn odmítnout zboží kupujícímu předat.

5. Zákazník je povinen společnost Stavby a lešení CZ, s.r.o. neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo osoby oprávněné k převzetí zboží. Společnost Stavby a lešení CZ, s.r.o. neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti zákazníka podle tohoto článku.

6. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží a pokud přepravu neprovádí společnostStavby a lešení  CZ, s.r.o., tak předáním prvnímu přepravci. Pokud jsou zboží nebo obal při převzetí poškozené, musí zákazník tuto skutečnost uvést přepravci a vyznačit v přepravním listu a ve spolupráci s přepravcem sepsat zápis o škodě.

7. Společnost Stavby a lešení CZ, s.r.o. vystaví zákazníkovi daňový doklad - fakturu, kterou zákazníkovi předá při předání zboží spolu s dodacím listem. Každá faktura bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje:

  • Označení a číslo faktury.
  • Název, sídlo, IČO, DIČ prodávajícího a kupujícího, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (soud, oddíl, číslo vložky).
  • Bankovní spojení prodávajícího.
  • Datum splatnosti kupní ceny.
  • Popis dodaného zboží a jeho množství.
  • Číslo objednávky kupujícího.
  • Cena bez DPH, DPH, celkem částku k úhradě.
  • Číslo příslušného dodacího listu.

8. Zákazník je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit společnosti Stavby a lešeníCZ, s.r.o.), obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí. Spolu s vrácenou fakturou je zákazník povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru faktura vykazuje. V případě, že je faktura skutečně vystavena chybně, společnost Stavby a lešení CZ, s.r.o. vystaví zákazníkovi novou.

9. Povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původní faktuře není dotčena, ledaže vada faktury spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti v případě nesprávně uvedené výše kupní ceny běží od doručení opravené faktury zákazníkovi.

VII. Reklamace a záruční doba

1. Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž, balení a prohlédnout si zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned při převzetí zboží. V reklamaci je zákazník povinen vady popsat, uvést, jak se projevují.

2. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená v katalogu zboží, pokud stanovena není, platí doba stanovená zákonem. Společnost Stavby a lešení CZ, s.r.o. může stanovit ve vztahu k určitému zákazníkovi nebo určitému zboží záruční dobu individuálně. Tato individuální doba musí být vždy delší než doba stanovená zákonem.

3. V ostatním platí, ohledně vad zboží, úprava provedená v zákoně.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z katalogu společnosti Stavby a lešení CZ, s.r.o.. Pro dodávku nadstandardního zboží, které není v katalogu společnosti Stavby a lešení CZ s.r.o. uvedeno, se tyto všeobecné obchodní podmínky užijí pouze podpůrně v otázkách, které nejsou mezi společnostíStavby a lešení CZ, s.r.o. a zákazníkem sjednány individuálně.

2. Písemnou dohodou mezi společností Stavby a lešení CZ, s.r.o. a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako celku, vyloučeno.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2020.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.